Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij, DTNL Innovative B.V., gevestigd aan Da Vincilaan 35, 6716WC te Ede Gld., verwerken uw persoonsgegevens wanneer u een zakelijke relatie met ons heeft, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vermelden we welke persoonsgegevens wij zoal verwerken en met welke reden we dit doen.

Contactgegevens

DTNL Innovative B.V. – Da Vincilaan 35, 6716WC, Ede Gld. Telefoonnummer – 0318 – 85 00 33

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Verwerken

Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als we direct of indirect contact met u hebben gehad. Zoals bij:

– Klanten, werknemers, leveranciers en hun vertegenwoordigers;
– Iedereen die interesse toont in DTNL Innovative B.V. of onze producten en diensten;
– Iedereen waar we contact mee hebben die aan een organisatie verbonden is waar we een zakelijke relatie mee hebben;
– Toekomstige klanten, werknemers en leveranciers en hun vertegenwoordigers.

Wat verwacht DTNL Innovative B.V. van bedrijven en organisaties?

Geeft uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens aan ons door? Dan verwachten we van u dat u die persoon daarover informeert. Zelf verzamelen we ook gegevens van deze persoon of personen, mogelijk zonder dat uw bedrijf of organisatie deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld doordat we deze uit een openbaar register zoals het Handelsregister opvragen. Deze leggen we ook vast. We verwachten dat u de betrokkenen hierover informeert. U kunt dit Privacy Statement aan hen geven. Zodat zij kunnen zien hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens door DTNL Innovative B.V. en de volgende gelieerde onderdelen en/of geregistreerde handelsnamen:

– DTNL Innovative B.V.
– Westdijk Installaties B.V.

Als de wet ons dat toestaat, kunnen gegevens worden uitgewisseld binnen deze ondernemingen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Gegevens over wie u bent:

Zoals: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.

Reden: Voor identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met u op te nemen.

Locatiegegevens:

Zoals: Gegevens waaruit blijkt waar u zich bevindt. Denk bijvoorbeeld aan GPS gegevens van uw telefoon bij gebruik van de website vanaf een (mobiel) apparaat.

Reden: Dit doen we om het zoekverkeer naar onze website te analyseren.

Gegevens over- en voor overeenkomsten:

Zoals: Gegevens over uw technische installaties en over de producten die u bij ons heeft afgenomen.

Reden: Als u bijvoorbeeld een onderhoudsovereenkomst bij ons heeft, willen we graag weten om welke apparatuur het gaat en welk onderhoud dit behoeft.

Betaal- en transactiegegevens

Zoals: Gegevens van uw betalingen, wanneer een betaling heeft plaatsgevonden, van welk rekeningnummer en de bedragen.

Reden: Dit doen wij om te zien of u facturen betaald heeft; Of, om geld aan u terug te storten in geval van restitutie.

Bijzondere persoonsgegevens

Zoals: Gezondheidsgegevens, biometrische gegevens, gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, Burgerservicenummer (BSN)

Reden: Bijvoorbeeld als u door ons wordt ingeleend of voor ons werkt op projectbasis hebben wij een kopie van uw legitimatiebewijs nodig waaruit het bovengenoemde mogelijk is op te maken. We gebruiken uw BTW nummer (gelijk aan het SOFI-nummer in geval van ZZP) om aan de belastingdienst BTW-verleggingen op te geven. We leggen – als u ons daarvoor toestemming geeft – gegevens vast over uw gezondheid, bijvoorbeeld als u bepaald medisch sanitair door ons laat installeren.

Gespreksopnamen, (video)chatopnamen, cameratoezicht, vastlegging e-mails

Zoals: Gesprekken die u met ons voert via telefoon en via chat. E-mails die u aan ons stuurt. Camerabeelden die we maken in- en om ons bedrijf.

Reden: We gebruiken de gespreksopnamen, e-mails en chatgesprekken bijvoorbeeld voor het vastleggen van overeenkomsten, vanwege wettelijke verplichtingen of voor het leveren van bewijs. Maar ook voor de verbetering van onze dienstverlening. Cameratoezicht vindt plaats vanwege beveiliging en fraudebestrijding.

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website

– Zoals: IP adressen;
– Gegevens over het apparaat waarmee u onze website gebruikt;
– Cookies

Reden: Om onze online diensten te kunnen gebruiken en om fraude tegen te gaan.
Voor het verbeteren van onze website.

Gegevens die we van andere partijen ontvangen

Zoals: Gegevens van de Kamer van Koophandel, het Kadaster of  gegevens die we ontvangen van bedrijven aan wie u toestemming hebt gegeven om gegevens te delen zoals aannemers, onderaannemers, wooncorporaties.

Reden: We gebruiken deze gegevens om bijvoorbeeld een correcte tenaamstelling te kunnen vermelden op correspondentie. Om aan wettelijke vereisten te voldoen of simpelweg om contact met u op te kunnen nemen.

Gegevens die we met andere partijen delen

Zoals: Technische gegevens over uw apparaten; Uw NAW gegevens; Uw telefoonnummer of emailadres.

Reden: We delen in sommige gevallen gegevens met andere partijen zoals fabrikanten of service- en onderhoudspartners. We delen deze enkel wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Het delen van deze gegevens is noodzakelijk wanneer u een defect wilt laten verhelpen aan bijvoorbeeld uw CV-ketel en u aanspraak wilt maken op een door de fabriek afgegeven garantie. Ook zijn we verplicht bepaalde gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst.

Gegevens die we nodig hebben ter bestrijding van fraude

Zoals: Gegevens die we opslaan in interne- en externe computersystemen, bijvoorbeeld digitaal geplaatste handtekening, transactiegegevens, identiteitsgegevens, IP adres.

Reden: We slaan digitaal verstrekte opdrachten op. Dit doen we om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om te voorkomen dat u of wij het slachtoffer worden van fraude.

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u een contract met ons sluit, uw gegevens achterlaat op onze website of gebruik maakt van onze dienstverlening, deelt u uw gegevens met ons.

We kunnen ook gegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van leveranciers of andere partijen waar we mee samenwerken. We kunnen ook gebruik maken van openbare bronnen zoals openbare registers en het internet. Soms ontvangen we gegevens omdat u toestemming aan een andere partij heeft gegeven om gegevens met ons te delen.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en met welk doel?

Als u klant wilt worden bij ons, of als u al klant bent, als u een offerte bij ons aanvraagt of contact met ons opneemt, hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken.

We verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. Hierbij maken we gebruik van gegevens die we van u hebben, zoals klikgedrag op onze website. Maar ook van gegevens die niet rechtstreeks van u zijn verkregen, zoals openbare registers (denk aan het KvK), openbare bronnen (denk aan het internet) en andere partijen (zoals leveranciers, verhuurders e.d.).

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze gebruiken. We hanteren een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met DTNL Innovative B.V. (de fiscale bewaarplicht). Soms hanteren we kortere bewaartermijnen. Gegevens van een aanvraag waaruit geen opdracht voortvloeit bewaren we bijvoorbeeld meestal maar drie jaar. Ook cameraopnamen bewaren we niet langer dan noodzakelijk, doorgaans maar een maand.

We kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als justitie camerabeelden opvraagt, dan bewaren we de beelden langer.

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor archivering.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Bij DTNL Innovative B.V. hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Geven we uw persoonsgegevens aan anderen door?

We geven uw persoonsgegevens uitsluitend door als we daartoe verplicht worden, bijvoorbeeld aan de belastingdienst. Of indien u dit zelf aan ons opdraagt omdat u bijvoorbeeld een onderhoudsovereenkomst afsluit met een ander bedrijf en u uw gegevens wilt laten overnemen.

Welke rechten heeft u?

Recht op informatie

Met dit Privacy Statement informeren we u over wat we doen met uw gegevens. Soms moeten we meer gegevens vastleggen. Dan informeren wij u hierover.

Recht op inzage en rectificatie

U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie)

Recht op gegevenswissing

U kunt ons soms vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Wél moet uw belang gaan boven het belang van DTNL Innovative B.V. om de gegevens te verwerken.

Recht op beperking

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van een contract met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dat kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens

Verwerken we uw gegevens zonder dat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Bijvoorbeeld bij het maken van telefoonopnamen zonder dat dat wettelijk verplicht is? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

Recht van bezwaar tegen direct marketing

U heeft het recht ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. In dat geval zullen we er zorg voor dragen dat u niet langer om marketing doeleinde door ons wordt benaderd.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door DTNL Innovative B.V. dan kunt u dit kenbaar maken door contact met ons op te nemen. Contact opnemen kan op verschillende manieren:

– Via het contactformulier op de website van DTNL Innovative B.V. dtnl.nl/contact
– Door een email te sturen aan ons reguliere emailadres info[@]dtnl.nl
– Door te bellen met ons telefoonnummer 0318 – 85 00 33

Kan dit Privacy Statement wijzigen?

Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie is op onze website beschikbaar op de pagina: www.dtnl.nl/privacy